ایران:

"پارس تیارات درخشان پیش"

شهوخان مهدی، مدیر

خیابان بهنام 12، خیابان بهنام، مهران، تهران، استان تهران، ایران

تلفن: 026252991989+

mehdi@trapeza.ir